Bij inschrijven is de deelnemer het inschrijfgeld verschuldigd ook als hij/zij verhinderd is deel te nemen.

Bij inschrijven via de inschrijfsite via inschrijven.nl wordt het verschuldigde bedrag via een incasso voldaan. U dient voldoende saldo te hebben. Daar storneringen a.g.v. onvoldoende saldo of een onjuist rekeningnummer hoge kosten en veel werk opleveren voor de organisatie, rekenen we op uw medewerking. U bent bij stornering het inschrijftarief ten alle tijde verschuldigd. Indien u meermaals storneert, kunt u van deelname aan een volgende editie uitgesloten worden.

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.


De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan AV Startbaan voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.

Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Even voorstellen: onze hoofdsponsor KOK Advies

Dankzij onze vele sponsors zijn de verenigingen Startbaan en Roda Conditie in staat om er elk jaar weer een mooi evenement van te maken. Vanaf dit jaar hebben we ook een hoofdsponsor: 

KOK Advies, voor verzekeringen, pensioenen en hypotheken.